Tairomprakhun Bangkok Church
เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ
ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมา ในพระนาม
แห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
มัทธิว : 28:19

บรรดาผุ้ทำงานเหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข
มัทธิว : 11 : 28


คริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน


รวมคำเทศนา ผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา

ประสิทธิ์ มังคลา

ฟังเสียงเทศนาวันอาทิตย์    


 ฟังมานาประจำวัน รูปแบบเสียง

 คลิกชมเว็บไซต์ มานาประจำวัน

คลิกชม ถ่ายทอดสด และดูย้อนหลัง


© 2003 คริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ   

ถ่ายทอดสด คริสตจักรใต้ร่มพระคุณทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.30 น.

คลิกชม ผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา เทศนา..ครบรอบ 11 ปี คริสตจักรใต้ร่มพระคุณสระแก้ว ภาค 1

คลิกชม ผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา เทศนา..ครบรอบ 11 ปี คริสตจักรใต้ร่มพระคุณสระแก้ว ภาค 2

คลิกชม อาจารย์มหาพร มังคลา (อาจารย์รุท) เทศนา.. ชีวิต 12 กระบุง

คลิกชม อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์ เทศนา..War Room คำอธิษฐานของคริสเตียน

คลิกชม ผู้พิพากษาเกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์ เทศนา.เราจะมีสุขภาพที่ดีฝ่ายวิญญาณที่ดีได้อย่างไร

คลิกชม ผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา เทศนา..ชัยชนะเหนือความทุกข์ระทม

คลิกชม ห้องแห่งความรอด โดย ผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา


 คลิกชม ถ่ายทอดสด และดูย้อนหลัง คริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ


ผู้สนับสนุนหลักถ่ายทอดสดการนมัสการ โดยมูลนิธิคริสเตียน เพื่อการศึกษา และพัฒนาสังคมไทย ้www.108bird.com

กำจัดปลวก

Free web counter

Flag Counter